XM
อยู่ในการกำกับดูแล
XM

Flagship Store
คะแนนของ
9.01
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
9.01
GO MARKETS
อยู่ในการกำกับดูแล
GO MARKETS

Flagship Store
คะแนนของ
8.96
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.96
IC Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
IC Markets

Flagship Store
คะแนนของ
8.91
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.91
Trade Nation
อยู่ในการกำกับดูแล
Trade Nation
คะแนนของ
8.76
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.76
4
HYCM
อยู่ในการกำกับดูแล
HYCM
คะแนนของ
8.63
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.63
5
FXTRADING.com
อยู่ในการกำกับดูแล
FXTRADING.com
คะแนนของ
8.58
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.58
6
BCR
อยู่ในการกำกับดูแล
BCR
คะแนนของ
8.55
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.55
7
IG
การกำกับดูแลในประเทศ
IG
คะแนนของ
8.49
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.49
8
SQUAREDFINANCIAL
อยู่ในการกำกับดูแล
SQUAREDFINANCIAL
คะแนนของ
8.47
10-15ปี | การกำกับดูแล ประเทศเยอรมัน | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.47
9
easyMarkets
อยู่ในการกำกับดูแล
easyMarkets
คะแนนของ
8.46
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.46
10
DBG Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
DBG Markets

Flagship Store
คะแนนของ
8.40
5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.40
11
FOREX.com
การกำกับดูแลในประเทศ
FOREX.com
คะแนนของ
8.40
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.40
12
CTRL INVESTMENTS
อยู่ในการกำกับดูแล
CTRL INVESTMENTS
คะแนนของ
8.37
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.37
13
Exness
อยู่ในการกำกับดูแล
Exness

Flagship Store
คะแนนของ
8.36
10-15ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.36
14
OANDA
การกำกับดูแลในประเทศ
OANDA
คะแนนของ
8.35
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.35
15
Hantec
อยู่ในการกำกับดูแล
Hantec
คะแนนของ
8.28
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.28
16
 ActivTrades
อยู่ในการกำกับดูแล
ActivTrades
คะแนนของ
8.27
15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.27
17
Decode Global
อยู่ในการกำกับดูแล
Decode Global
คะแนนของ
8.27
5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.27
18
MultiBank Group
อยู่ในการกำกับดูแล
MultiBank Group

Flagship Store
คะแนนของ
8.26
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.26
19
ETO Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
ETO Markets
คะแนนของ
8.26
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.26
20
Saxo
อยู่ในการกำกับดูแล
Saxo
คะแนนของ
8.24
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.24
21
FXCM
อยู่ในการกำกับดูแล
FXCM
คะแนนของ
8.23
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.23
22
Travelex
อยู่ในการกำกับดูแล
Travelex
คะแนนของ
8.22
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.22
23
CommBank
อยู่ในการกำกับดูแล
CommBank
คะแนนของ
8.21
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.21
24
BOQ
อยู่ในการกำกับดูแล
BOQ
คะแนนของ
8.21
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
คะแนนของ
8.21
25
Prospero
อยู่ในการกำกับดูแล
Prospero
คะแนนของ
8.21
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.21
26
Gleneagle
อยู่ในการกำกับดูแล
Gleneagle
คะแนนของ
8.20
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.20
27
Santander
อยู่ในการกำกับดูแล
Santander
คะแนนของ
8.19
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.19
28
Spreadex
อยู่ในการกำกับดูแล
Spreadex
คะแนนของ
8.19
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | การวิจัยตนเอง
คะแนนของ
8.19
29
BUX Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
BUX Markets
คะแนนของ
8.19
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.19
30
Bell Potter
อยู่ในการกำกับดูแล
Bell Potter
คะแนนของ
8.18
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด
คะแนนของ
8.18
31
Tier1FX
อยู่ในการกำกับดูแล
Tier1FX
คะแนนของ
8.17
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล เกาะมอลตา | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.17
32
WOCOM
อยู่ในการกำกับดูแล
WOCOM
คะแนนของ
8.17
15-20ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกง | ใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.17
33
FPG
อยู่ในการกำกับดูแล
FPG
คะแนนของ
8.17
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.17
34
LIRUNEX
อยู่ในการกำกับดูแล
LIRUNEX
คะแนนของ
8.16
5-10ปี | การกำกับดูแล ประเทศเยอรมัน | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.16
35
IB
บัญชี blacklist
IB
คะแนนของ
8.15
มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.15
36
FOREX EXCHANGE
อยู่ในการกำกับดูแล
FOREX EXCHANGE
คะแนนของ
8.15
15-20ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.15
37
JB Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
JB Markets
คะแนนของ
8.15
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.15
38
Quadcode Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
Quadcode Markets
คะแนนของ
8.15
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.15
39
Tasman FX
อยู่ในการกำกับดูแล
Tasman FX
คะแนนของ
8.14
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.14
40
AvaTrade
อยู่ในการกำกับดูแล
AvaTrade
คะแนนของ
8.13
15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.13
41
PLOTIO
อยู่ในการกำกับดูแล
PLOTIO
คะแนนของ
8.13
10-15ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกง | ใบอนุญาต A1 | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.13
42
Access Bank
อยู่ในการกำกับดูแล
Access Bank
คะแนนของ
8.11
15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.11
43
Forex Sport
อยู่ในการกำกับดูแล
Forex Sport
คะแนนของ
8.11
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย
คะแนนของ
8.11
44
CurrencyFair
อยู่ในการกำกับดูแล
CurrencyFair
คะแนนของ
8.11
10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ธุรกิจทั่วโลก
คะแนนของ
8.11
45
Hirose Financial
อยู่ในการกำกับดูแล
Hirose Financial
คะแนนของ
8.08
15-20ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 White Label
คะแนนของ
8.08
46
JFX
อยู่ในการกำกับดูแล
JFX
คะแนนของ
8.08
15-20ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 White Label
คะแนนของ
8.08
47
Plus500
อยู่ในการกำกับดูแล
Plus500
คะแนนของ
8.08
15-20ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.08
48
FXTF
อยู่ในการกำกับดูแล
FXTF
คะแนนของ
8.08
15-20ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
คะแนนของ
8.08
49
Gaitame Finest
อยู่ในการกำกับดูแล
Gaitame Finest
คะแนนของ
8.08
15-20ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 White Label
คะแนนของ
8.08
50
ดาวน์โหลดแอป WikiFX เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com