• เงื่อนไขการใช้งาน
  • คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล


  Please read the statement carefully before accepting the service of WikiFX. Visitor’s actions, including browsing WikiFX website and using WikiFX service by all ways, are regarded as accepting all contents of this statement out of question.

  1. As for actions involved in WikiFX, including but not including to browsing, using, forwarding and advertising, the visitor should be careful, with goodwill and caution; the visitor shouldn’t harm the rights and interests of WikiFX intentionally and accidentally, and mustn’t act against the laws in all countries/regions, international convention and social morality directly or indirectly by WikiFX.

  2. WikiFX fully respects the copyright and intellectual property of original data creators, and trusts reasonably in the original data uploaded by the clients, who can be original creator, or has received the acceptance of copyright owners and made an agreement with them about the matters. Therefore, it is reasonable for WikiFX to buy, sell and use the related original data, and WikiFX has no responsibility on the related intellectual property disputes. It is suggested that the visitor should comply with the related intellectual property before forwarding and using data, or WikiFX bears no responsibility on the related intellectual property disputes. Meanwhile, as for the original data and WikiFX logo, WikiFX owns the independent intellectual property. So WikiFX has the right to take legal actions for any violations of intellectual property.  

  3. All data published by WikiFX, the visitor’s comments on WikiFX, and the contents from other websites by links are just used for reference or study, which dose not represent WikiFX’s opinion and are not sales recommendations.

  4. WikiFX bears no responsibility on the following situations which cause the disclosure of personal information.

  1) WikiFX shall provide the personal information according to requests of legal authority or for public safety, when the government, judicial authority and so on asks WikiFX to show personal information in accordance with legal procedure;

  2) The user shows the individual password to others or shares account with other users, causing the disclosure of personal information;

  3) The force majeure factors which influence normal operation of network, such as computer problems, hacker attack, computer virus, temporary shutting down for government regulation, cause the disclosure, missing, being misused and altered of personal information;

  4) Others websites linked with WikiFX cause the disclosure of personal information;

  5) Any results caused by force majeure factors.

  5. WikiFX bears no responsibility on the losses of users during the period out of service for hardware problems out of control caused by networks or other force majeure factors.

  6. Apart from the service terms marked out by WikiFX, WikiFX bears no responsibility on problems caused by using WikiFX, such as accidents, neglects, slanders, violations of copyright or intellectual property and losses from them.

  7. Any legal disputes appealing to proceedings caused by WikiFX are under the jurisdiction of People’s Court of Shanghai, where WikiFX headquarters.

  8. WikiFX deserves the right to make, revise, update and explain the statement.

  9. The above statements take effect from the day of release.


  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูล WikiFX ต่างมาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนForex ในประเทศต่างๆ เช่น British FCA Australian ASIC เป็นต้น ซึ่งข้อความที่ได้ประกาศนั้นมุ่งสู่ความยุติธรรมเที่ยงธรรมและแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสีเทาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าทำความสะอาดข้อมูลและอื่น ๆ ทั้งนี้ WikiFX จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาให้ข้อมูลฝ่ายเราสอดคล้องและรซิงโครไนซ์กับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่รับรองว่าจะสอดคล้องและซิงโครไนซ์กับหน่องงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

  เนื่องจากอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนForex มีความซับซ้อน อาจมีผู้ค้าForex บางรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โปรดส่งให้เราผ่านทางฟังก์ชั่น "ร้องเรียน" และ "แก้ไข" ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันให้ทันเวลา และประกาศผลที่เกี่ยวข้อง

  Forex โลหะมีค่าและ CFD (การซื้อขาย OTC แบบ over-the-counter) เป็นผลิตภัณฑ์ leveraged มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินต้นลงทุนของคุณ โปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  ขอเตือนเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX นั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนแพลตฟอร์ม Forex ให้ลูกค้าเลือกเอง ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก แพลตฟอร์มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX โดยลูกค้าต้องรับผิดต่อผลที่ตามมาและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

  ×

  เลือกประเทศ/ภูมิภาค