logo |

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

  • เงื่อนไขการใช้งาน
  • คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล


  Please read the statement carefully before accepting the service of WikiFX. Visitor’s actions, including browsing WikiFX website and using WikiFX service by all ways, are regarded as accepting all contents of this statement out of question.

  1. As for actions involved in WikiFX, including but not including to browsing, using, forwarding and advertising, the visitor should be careful, with goodwill and caution; the visitor shouldn’t harm the rights and interests of WikiFX intentionally and accidentally, and mustn’t act against the laws in all countries/regions, international convention and social morality directly or indirectly by WikiFX.

  2. WikiFX fully respects the copyright and intellectual property of original data creators, and trusts reasonably in the original data uploaded by the clients, who can be original creator, or has received the acceptance of copyright owners and made an agreement with them about the matters. Therefore, it is reasonable for WikiFX to buy, sell and use the related original data, and WikiFX has no responsibility on the related intellectual property disputes. It is suggested that the visitor should comply with the related intellectual property before forwarding and using data, or WikiFX bears no responsibility on the related intellectual property disputes. Meanwhile, as for the original data and WikiFX logo, WikiFX owns the independent intellectual property. So WikiFX has the right to take legal actions for any violations of intellectual property.  

  3. All data published by WikiFX, the visitor’s comments on WikiFX, and the contents from other websites by links are just used for reference or study, which dose not represent WikiFX’s opinion and are not sales recommendations.

  4. WikiFX bears no responsibility on the following situations which cause the disclosure of personal information.

  1) WikiFX shall provide the personal information according to requests of legal authority or for public safety, when the government, judicial authority and so on asks WikiFX to show personal information in accordance with legal procedure;

  2) The user shows the individual password to others or shares account with other users, causing the disclosure of personal information;

  3) The force majeure factors which influence normal operation of network, such as computer problems, hacker attack, computer virus, temporary shutting down for government regulation, cause the disclosure, missing, being misused and altered of personal information;

  4) Others websites linked with WikiFX cause the disclosure of personal information;

  5) Any results caused by force majeure factors.

  5. WikiFX bears no responsibility on the losses of users during the period out of service for hardware problems out of control caused by networks or other force majeure factors.

  6. Apart from the service terms marked out by WikiFX, WikiFX bears no responsibility on problems caused by using WikiFX, such as accidents, neglects, slanders, violations of copyright or intellectual property and losses from them.

  7. Any legal disputes appealing to proceedings caused by WikiFX are under the jurisdiction of People’s Court of Shanghai, where WikiFX headquarters.

  8. WikiFX deserves the right to make, revise, update and explain the statement.

  9. The above statements take effect from the day of release.


  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX

  ×

  กรุณาเลือกประเทศ/เมือง

  ×

  กรุณาเลือกประเทศ/เมือง