• Các điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật


  Please read the statement carefully before accepting the service of WikiFX. Visitor’s actions, including browsing WikiFX website and using WikiFX service by all ways, are regarded as accepting all contents of this statement out of question.

  1. As for actions involved in WikiFX, including but not including to browsing, using, forwarding and advertising, the visitor should be careful, with goodwill and caution; the visitor shouldn’t harm the rights and interests of WikiFX intentionally and accidentally, and mustn’t act against the laws in all countries/regions, international convention and social morality directly or indirectly by WikiFX.

  2. WikiFX fully respects the copyright and intellectual property of original data creators, and trusts reasonably in the original data uploaded by the clients, who can be original creator, or has received the acceptance of copyright owners and made an agreement with them about the matters. Therefore, it is reasonable for WikiFX to buy, sell and use the related original data, and WikiFX has no responsibility on the related intellectual property disputes. It is suggested that the visitor should comply with the related intellectual property before forwarding and using data, or WikiFX bears no responsibility on the related intellectual property disputes. Meanwhile, as for the original data and WikiFX logo, WikiFX owns the independent intellectual property. So WikiFX has the right to take legal actions for any violations of intellectual property.  

  3. All data published by WikiFX, the visitor’s comments on WikiFX, and the contents from other websites by links are just used for reference or study, which dose not represent WikiFX’s opinion and are not sales recommendations.

  4. WikiFX bears no responsibility on the following situations which cause the disclosure of personal information.

  1) WikiFX shall provide the personal information according to requests of legal authority or for public safety, when the government, judicial authority and so on asks WikiFX to show personal information in accordance with legal procedure;

  2) The user shows the individual password to others or shares account with other users, causing the disclosure of personal information;

  3) The force majeure factors which influence normal operation of network, such as computer problems, hacker attack, computer virus, temporary shutting down for government regulation, cause the disclosure, missing, being misused and altered of personal information;

  4) Others websites linked with WikiFX cause the disclosure of personal information;

  5) Any results caused by force majeure factors.

  5. WikiFX bears no responsibility on the losses of users during the period out of service for hardware problems out of control caused by networks or other force majeure factors.

  6. Apart from the service terms marked out by WikiFX, WikiFX bears no responsibility on problems caused by using WikiFX, such as accidents, neglects, slanders, violations of copyright or intellectual property and losses from them.

  7. Any legal disputes appealing to proceedings caused by WikiFX are under the jurisdiction of People’s Court of Shanghai, where WikiFX headquarters.

  8. WikiFX deserves the right to make, revise, update and explain the statement.

  9. The above statements take effect from the day of release.


  Cảnh báo rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các quốc gia như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thức, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, tuy nhiên chúng tôikhông cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Chọn quốc gia/khu vực