Global Broker governance & inquiry App
Broker Search
English
Download

Trader

2021-07-22 10:13 Released in Vietnam Vietnam

GICC-FX: unable to withdraw, accounts deleted

I deposited $500 under the guidance of GICC-FX and joined a group of orders. There was only one correct order, while other four orders were wrong. My account suffered a loss of $281, which was acceptable for me. But I was unable to withdraw. The technical department refused the application and their phone call was unavailable. Then my account was deleted. Beware of this platform.

Unable to withdraw

The following is the original recommendation

SÀN GICC-FX LỬA ĐẢO, KHÔNG CHO RÚT TIỀN, XÓA LUÔN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG TRÊN SÀN

Tôi đầu tư vào 500$ theo lời mời của cô gái tư vấn sàn Gicc-fx, sau đó cô ấy thêm tôi vào nhóm đưa lệnh, lênh đi 5 lệnh sai 4 lệnh, đúng 1 lênh, tài khoản tôi rủi ro còn 281$, tôi thấy k ổn nên rút tiền ra thì bên kĩ thuật gọi và nói k được rút tiền. Sau đó cũng có mail rút tiền về tài khoản, nhưng sau khi kĩ thuật gọi tôi k nghe máy nữa, tài khoản của tôi liền bị xóa luôn và không còn đăng nhập được nữa. Mọi người hãy cảnh tỉnh và tỉnh táo trước những sàn lừa đảo như này.

Select Country/District
United States
※ The content of this website abides with local laws and regulations.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com