logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  สกุลเงิน Forex ใดจะ 'ผันผวน' จากข่าวแรง / ตารางข่าว (30 กรกฎาคม 2564)

  บทคัดย่อ:สกุลเงิน Forex ใดจะ 'ผันผวน' จากข่าวแรง / ตารางข่าว (30 กรกฎาคม 2564)
  Screen

   NZD

   หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างบ้าน (Building Consents) (นอกจากนี้ยังเรียกว่า ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) จะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของหนังสือยินยอมให้สร้างบ้านที่รัฐบาลได้ออกให้ หนังสือยินยอมให้สร้างบ้านนี้เป็นดัชนีสำคัญที่แสดงถึงอุปสงค์ในตลาดการเคหะ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์

   JPY

   รายงานอัตราส่วนปริมาณงาน/จำนวนผู้สมัคร (Jobs/applications ratio) จะวัดค่าอัตราส่วนระหว่งใบสมัครงานกับจำนวนตำแหน่งงานซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงภาวะการจ้างงานในเศรษฐกิจ ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวกสำหรับสกุลเงินยูโรในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ

   JPY

   รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินเยนขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินเยน

   AUD

   รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (PPI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนหลักของภาวะเงินเฟ้อโดยรวม

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

   AUD

   รายงานดัชนีสินเชื่อภาคเอกชน (Private Sector Credit) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของสินเชื่อรายใหม่ที่ได้ปล่อยสินเชื่อให้ผู้บริโภคและกิจการธุรกิจ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

   EUR

   รายงานการใช้จ่ายของผู้บริโภคของฝรั่งเศส (French Consumer Spending) จะวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดที่ได้ปรับชดเชยเงินเฟ้อแล้ว การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญหลักๆ ของระบบเศรษฐกิจ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

   EUR

   รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) จะวัดการเปลี่ยนแปลงที่คิดคำนวณในรอบหนึ่งปีในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมูลค่าที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะ'เศรษฐกิจ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

   GBP

   รายงานดัชนีราคาบ้านจาก Nationwide ซึ่งเป็นสถิติที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของราคาบ้านทั่วประเทศ การสำรวจนี้จัดทำโดยสมาคม Nationwide Housing society ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ'สหราชอาณาจักรซึ่ง Nationwide จะใช้ข้อมูลจากยอดการอนุมัติสินเชื่อของตนเองในการจัดทำดัชนีนี้ อย่างไรก็ตามจะไม่เหมือนกันกับ Halifax ซึ่ง Nationwide จะครอบคลุมเพียงแค่ 10% ของตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น Nationwide จะพิจารณาเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และบ้านที่ผู้ยื่นเป็นเจ้าของที่ได้จำหน่ายใน“ราคาแท้จริงในตลาด” กล่าวคือ จะไม่มียอดขายโครงการแฟลตอาคารสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น Nationwide ได้ตีพิมพ์รายงานราคาอสังหาริมทรัพย์แบบรายไตรมาสตั้งแต่ปี 1952 และตีพิมพ์ดัชนีรายเดือนตั้งแต่ปี 1993 เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักปริมาตรของราคาบ้านที่ทำธุรกรรมทั่วไป ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวกสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ

   GBP

   รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (Housing Price Index) (HPI) จาก Nationwide จะวัดการเปลี่ยนแปลงในราคาขายบ้านที่ได้รับสินเชื่อจาก Nationwide เป็นรายงานด้านเงินเฟ้อการเคหะที่ออกมาล่วงหน้าที่สุดเป็นอันดับสอง'ของสหราชอาณาจักร

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

   EUR

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะเศรษฐกิจ ค่าเปลี่ยนแปลงแบบร้อยละในรายไตรมาสของค่าจีดีพีนี้จะแสดงถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

   EUR

   รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) เป็นการวัดค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบกว้างๆ และเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสที่คิดเป็นค่าร้อยละของค่าจีดีพี (GDP) นั้นจะแสดงถึงอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

   EUR

   รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

   USD

   รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE price index) หรือเรียกอีกชื่อคือตัวปรับลดการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE deflator) ในประเทศสหรัฐ เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงการเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยในราคาในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลกระทบที่มีต่อเงินตรานั้นมีทั้งสองแนวทางคือการเพิ่มขึ้นในอัตราเงินเฟ้ออาจนำไปสู่การเพิ่มสูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยและทำให้เงินตราท้องถิ่นมีค่าเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามในช่วงระหว่างภาวะตกต่ำนั้นการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคอาจนำไปสู่ภาวะตกต่ำที่เลวลงและดังนั้นทำให้ค่าเงินท้องถิ่นลดต่ำลง

   USD

   รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE price index) หรือเรียกอีกชื่อคือตัวปรับลดรการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE deflator) ในประเทศสหรัฐ เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงการเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยในราคาในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลกระทบที่มีต่อเงินตรานั้นมีทั้งสองแนวทางคือการเพิ่มขึ้นในอัตราเงินเฟ้ออาจนำไปสู่การเพิ่มสูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยและทำให้เงินตราท้องถิ่นมีค่าเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามในช่วงระหว่างภาวะตกต่ำนั้นการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคอาจนำไปสู่ภาวะตกต่ำที่เลวลงและดังนั้นทำให้ค่าเงินท้องถิ่นลดต่ำลง

   CAD

   รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) จะวัดการเปลี่ยนแปลงที่คิดคำนวณในรอบหนึ่งปีในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมูลค่าที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะ'เศรษฐกิจ ประเทศแคนาดาจะออกรายงานข้อมูลล่าสุดของข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในทุกๆ เดือน

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

   

  FB1.jpg

   แนะนำฟีเจอร์ “จัดอันดับโบรกเกอร์” คุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex แนะนำอยู่หรือไม่ ถ้าใช้ให้ดาวน์โหลดแอพ WikiFX เพื่อตรวจสอบโบรกเกอร์หรือดูการจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex เพราะแอพ WikiFX ได้ตรวจสอบโบรกเกอร์และคัดสรรมาให้หมดแล้ว ว่าโบรกเกอร์ไหนดีหรือไม่ดี www.wikifx.com/th_th

  ข่าวล่าสุด

  Thai Baht

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
  --
  กรุณาใส่จำนวนเงิน
  Thai Baht
  จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
  -- United States Dollar
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX