Broker Search
English
Download

Trader

2022-08-30 21:45 Released in Vietnam Vietnam

Can't withdraw

I have invested 1500$ in weltrade exchange (https://www.weltrade.com/), according to the floor's invitation about the bonus program: trading bonus is 3015$, deposit bonus is 1500$. I traded and got more than 3500$ profit. At the same time, completing the terms of the bonus program, I withdraw the money. However, after withdrawing more than $3000, the exchange locked the account with the allegation of proof of fake identity registration. This is very unreasonable because as soon as I opened my account, I passed KYC by submitting my identity card and of course approved by weltrade. After that, the floor also asked me to provide other documents such as invoices, portraits holding ID cards ... and all were approved by weltrade floor. I also passed the verification VIDEO call from weltrade via Skype. I absolutely do not violate the things that the exchange stated in the notice. I have sent an email to commit my account, my documents are real and genuine, as well as asking for proof, but have not received a response. Please consider my complaint.

Scam

The following is the original recommendation

không thể rút tiền

Tôi có đầu tư 1500$ vào sàn weltrade (https://www.weltrade.com/), theo lời mời của sàn về chương trình bonus: bonus giao dịch là 3015$, bonus ký quỹ là 1500$. Tôi đã giao dịch và có lợi nhuận hơn 3500$. Đồng thời hoàn thành các điều khoản của chương trình bonus thì tôi rút tiền. Tuy nhiên, sau khi rút được hơn 3000$ thì sàn khóa tài khoản với cáo buộc bằng chứng xác minh danh tính giả mạo (proof of fake identity registration). Điều này rất vô lý vì ngay khi mở tài khoản, tôi đã vượt qua KYC bằng cách gửi chứng minh nhân dân và đương nhiên được weltrade phê duyệt. Sau đó, sàn cũng đã yêu cầu tôi cung cấp các giấy tờ khác như: hóa đơn, ảnh chụp chân dung cầm chứng minh nhân dân ... và tất cả đều được sàn weltrade phê duyệt. Tôi cũng đã vượt qua cuộc gọi VIDEO xác minh từ weltrade qua Skype. Tôi hoàn toàn không vi phạm các điều mà sàn đưa ra trong thông báo. Tôi đã gửi mail cam kết tài khoản, giấy tờ của tôi là thật và chính chủ, cũng như đề nghị chứng minh nhưng không nhận được phản hồi. Xin xem xét khiếu nại của tôi.

Select Country/District
 • Hong Kong China

 • Taiwan

  tw.wikifx.com

 • United States

  us.wikifx.com

 • South Korea

  kr.wikifx.com

 • United Kingdom

  uk.wikifx.com

 • Japan

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Vietnam

  vn.wikifx.com

 • Australia

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thailand

  th.wikifx.com

 • Cyprus

  cy.wikifx.com

 • Germany

  de.wikifx.com

 • Russia

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • India

  in.wikifx.com

 • France

  fr.wikifx.com

 • Spain

  es.wikifx.com

 • Portugal

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Cambodia

  kh.wikifx.com

 • Italy

  it.wikifx.com

 • South Africa

  za.wikifx.com

 • Turkey

  tr.wikifx.com

 • Netherlands

  nl.wikifx.com

 • United Arab Emirates

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Egypt

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ The content of this website abides with local laws and regulations.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com