Broker Search
English
Download

Participants

2022-06-19 19:09 Released in Japan Japan

Can't withdraw money

All of these scams, ACEs have put up and are very true, but I would like to add that they are very sophisticated: They raise capital with me so that I can believe it and fight, my account is I managed, but actually they did not contribute capital because of the nature of that floor created by them, so they increased their account short, and importantly, I couldn't withdraw even 1 thousand dong. They take other people's pictures and edit them for themselves: They already have a perfect scenario: for example, they steal someone's picture, then they edit the whole date... For example, if they know they stole pictures somewhere and took pictures, they also said they went there and sent pictures there..... In short, FSDS is a scam.

Unable to withdraw

The following is the original recommendation

không thể rút tiền

Tất cả những chiêu lừa đảo của Bọn này thì các ACE đã đưa lên và rất đúng, nhưng mình xin bổ xung thêm nữa là chúng nó rất tinh vi: Chúng nó kêu góp vốn cùng mình để mình tư tin mà chiến, tài khoản do mình quản lý, nhưng thật ra chúng không có góp vốn vì Bản chất sàn đó do chúng nó lập ra nên chúng nó tăng khống tài khoản của mình lên, và quan trọng là mình k thể rút đươc tiền dù chỉ 1 nghìn đồng. Chúng nó lấy hình ảnh của người khác và chỉnh sửa gủi cho mình: Chúng đã lập sẵn một kịch bản rất hoàn hảo: ví du chúng nó lấy trộm hình ảnh của ai đó, xong chúng chỉnh sửa lại cả ngày tháng năm...chẳng han người bi chúng nó lấy trộm hình ảnh đi đâu đó và chụp hình đó thì chúng nó cũng nói là đi đến đó và gủi hình chụp ở nơi đó..... Tóm lại FSDS là lừa đảo

Select Country/District
 • Hong Kong

  hk.wikifx.com

 • Taiwan

  tw.wikifx.com

 • United States

  us.wikifx.com

 • South Korea

  kr.wikifx.com

 • United Kingdom

  uk.wikifx.com

 • Japan

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Vietnam

  vn.wikifx.com

 • Australia

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thailand

  th.wikifx.com

 • Cyprus

  cy.wikifx.com

 • Germany

  de.wikifx.com

 • Russia

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • India

  in.wikifx.com

 • France

  fr.wikifx.com

 • Spain

  es.wikifx.com

 • Portugal

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Cambodia

  kh.wikifx.com

 • Italy

  it.wikifx.com

 • South Africa

  za.wikifx.com

 • Turkey

  tr.wikifx.com

 • Netherlands

  nl.wikifx.com

 • United Arab Emirates

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Egypt

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ The content of this website abides with local laws and regulations.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com