Broker Search
English
Download

Trader

2022-06-07 13:04 Released in Vietnam Vietnam

Rosystyle Wealth Limited exchange scams to appropriate investors' assets

The name of the investment floor ROSYSTYLE WEALTH LIMITED Content: Rosystyle Wealth Limited exchange fraudulently appropriated investors' assets. Staff instructing deposits and orders: Phuong Hang deposited money and did not allow withdrawal to lqiuidate customer accounts. His accomplices named Tung threatened his life. Through research, I learned that the platform has an address at house number 20, group 8, zone1, Tran Hung Dao street, Ha Long city, Quang Ninh, Vietnam. Representative: Nguyen Huu Dung. When I deposited money to conduct transactions, I deposited it through Truong Minh Nhuong account 19037724703013 Techcombank, Nguyen Thi Thuy account 19034552398028 Techcombank and Vo Thi Thanh Thuy account 105874454692 Vietinbank. I hope the organizers will take part in the settlement.

Unable to withdraw

The following is the original recommendation

Sàn Rosystyle Wealth Limited lừa đảo chiểm đoạt tài sản của nhà đầu tư

Tên sàn đầu tư ROSYSTYLE WEALTH LIMITED Nội dung: Sàn Rosystyle Wealth Limited lừa đảo chiểm đoạt tài sản của nhà đầu tư Nhân viên hướng dẫn nạp và lệnh: Phương Hằng nạp tiền vào không cho rút đánh cháy tài khoản khách hàng, bị tố thì đồng bọn tên Tùng hăm dọa tính mạng. Qua tìm hiểu thì tôi được biết Sàn có địa chỉ tại số nhà 20, tổ 8, khu1, đường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Người đại diện: Nguyễn Hữu Dũng. Khi nạp tiền để tiến hành giao dịch tôi đã nạp qua stk Truong Minh Nhuong 19037724703013 Ngân hàng Techcombank, stk Nguyen Thi Thuy 19034552398028 Techcombank và stk Vo Thi Thanh Thuy 105874454692 Ngân hàng Vietinbank. Mong các cơ quan tổ chức vào cuộc xử lý giải quyết.

Select Country/District
 • Hong Kong

  hk.wikifx.com

 • Taiwan

  tw.wikifx.com

 • United States

  us.wikifx.com

 • South Korea

  kr.wikifx.com

 • United Kingdom

  uk.wikifx.com

 • Japan

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Vietnam

  vn.wikifx.com

 • Australia

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thailand

  th.wikifx.com

 • Cyprus

  cy.wikifx.com

 • Germany

  de.wikifx.com

 • Russia

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • India

  in.wikifx.com

 • France

  fr.wikifx.com

 • Spain

  es.wikifx.com

 • Portugal

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Cambodia

  kh.wikifx.com

 • Italy

  it.wikifx.com

 • South Africa

  za.wikifx.com

 • Turkey

  tr.wikifx.com

 • Netherlands

  nl.wikifx.com

 • United Arab Emirates

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Egypt

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ The content of this website abides with local laws and regulations.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com