Financial Services Agency

ปี 2000ควบคุมโดยรัฐบาล

Financial Services Agency (FSA) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหมดรวมถึงโบรกเกอร์ Forex ในญี่ปุ่น เป้าหมายสูงสุดของ FSA ของญี่ปุ่น คือการรักษาระบบการเงินของประเทศและสร้างความมั่นคง นอกจากนี้องค์กรยังรับผิดชอบในการปกป้องนักลงทุนด้านความปลอดภัยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและผู้ฝากเงิน องค์กรบรรลุเป้าหมายในหลายวิธีรวมถึงการวางแผนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินการกำกับดูแลการทำธุรกรรมหลักทรัพย์และการตรวจสอบสถาบันการเงินในภาคเอกชน เมื่อ FSA ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก ในตอนแรกเป็นเพียงองค์กรการบริหาร อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบขององค์กรได้เพิ่มขึ้นในปี 2544 เมื่อองค์กรได้กลายมาเป็นตัวแทนภายนอกของสำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น โดยเมีหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการการฟื้นฟูการเงินและรับผิดชอบต่อสถาบันการเงินที่ล้มเหลววันนี้ FSA ญี่ปุ่นรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและมีความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง

เปิดเผยโบรกเกอร์
Warning การปรับตัวทางธุรกิจ
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
  • การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่หมายเลขกำกับดูแล
  • เวลาเปิดเผย 2016-04-25
  • เหตุผลในการลงโทษ (1) การจัดการข้อมูลองค์กรไม่เพียงพอ (2) การชักชวนโดยการให้ข้อมูลขององค์กร
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

เรื่องการดำเนินการทางปกครองกับบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส จำกัด

25 เมษายน 2559 สำนักงานบริการทางการเงินดำเนินการทางปกครองกับบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส จำกัด จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส จำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 มีข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการบริหารตามที่ได้รับการยอมรับ เพื่อตอบสนองต่อคำแนะนำนี้ วันนี้ (25 เมษายน) ได้มีการดำเนินการทางปกครองต่อไปนี้กับบริษัทตามมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติตราสารทางการเงินและการแลกเปลี่ยน 1. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำ (1) การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่เพียงพอ นอกจากการให้รายงานนักวิเคราะห์ ฯลฯ แก่ลูกค้า เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และบริษัทจัดการสินทรัพย์แล้ว เรายังสนับสนุนการขายวิจัยของฝ่ายขายตราสารทุนสำหรับลูกค้า เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และบลจ. ผู้จัดการทั่วไปของแผนกวิจัยตราสารทุนสั่งให้นักวิเคราะห์ให้ข้อมูลที่มีความหมายแก่ลูกค้าโดยตรง มีเป้าหมาย นักวิเคราะห์ให้ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับบริษัทจดทะเบียนทางโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ แก่ลูกค้าและพนักงานขายและสัมภาษณ์ลูกค้ากับบริษัทจดทะเบียนเป็นรายบุคคล เราได้รับ และแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้า ผ่านการเข้าชม นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ให้ข้อมูลแก่บุคลากรที่รับผิดชอบการซื้อขายด้วยตนเองในลักษณะเดียวกับลูกค้า ในบรรดาข้อมูลที่นักวิเคราะห์ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนผ่านการสัมภาษณ์ ฯลฯ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยอาจมีข้อมูลขององค์กร ปล่อยให้ Liszt ตัดสินเอง แทบไม่มีการตรวจสอบใด ๆ เลย ไม่ว่าจะภายในแผนกวิจัยตราสารทุนหรือโดยบุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติตาม ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม 2015 ข้อมูลองค์กรอย่างน้อย 5 กรณี (สามกรณีซึ่งเผยแพร่ในรายงานของนักวิเคราะห์) แทบไม่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการบังคับใช้กับข้อมูลองค์กร ให้บริการ ลูกค้าหลายราย เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามที่อธิบายไว้ใน (1) ข้างต้น เป็นที่ยอมรับว่าไม่ได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นที่ยอมรับว่าอยู่ภายใต้มาตรา 123 วรรค 1 ข้อ 5 ของกฤษฎีกาสำนักงานคณะรัฐมนตรีว่าด้วยธุรกิจเครื่องมือทางการเงิน ฯลฯ ตามมาตรา 40 ข้อ 2 (2) การชักชวนโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ในเดือนกันยายน 2558 ในการสัมภาษณ์รายบุคคลกับบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน นักวิเคราะห์ A ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (ต่อไปนี้เรียกว่า (เรียกว่า "ข้อมูลบริษัท A") บริษัทสื่อสารข้อมูลกับหนึ่งในตัวแทนขายของเราและลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งรายทางโทรศัพท์ในวันถัดจากการซื้อกิจการ จากนั้นภายในวันเดียวกัน พนักงานขายที่ได้รับข้อมูลของบริษัท A ได้ให้ข้อมูลของบริษัท A แก่ลูกค้าอย่างน้อย 33 ราย ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยบริษัท A และชักชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท A การชักชวนให้ซื้อหุ้นโดยบริษัทตามที่อธิบายไว้ใน (2) ข้างต้นถือเป็นการชักชวนลูกค้าให้ซื้อและขายหลักทรัพย์และธุรกรรมอื่น ๆ โดยการให้ข้อมูลขององค์กร และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติตราสารทางการเงินและการแลกเปลี่ยน ได้รับการยอมรับว่าอยู่ภายใต้มาตรา 117 วรรค 1 รายการ 14 ของกฎหมายสำนักงานคณะรัฐมนตรีว่าด้วยธุรกิจเครื่องมือทางการเงิน ฯลฯ โดยอ้างอิงจากมาตรา 38 รายการ 8 2. เนื้อหาของการลงโทษทางปกครอง ○คำสั่งปรับปรุงธุรกิจ (1) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำและกำหนดมาตรการเหล่านี้ (2) ตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการป้องกันการกลับเป็นซ้ำที่ได้กำหนดไว้ (หมายเหตุ) หากพบว่ามีรายการใดที่ไม่เพียงพอจากผลการตรวจสอบ ให้รายงานเหตุผลและนโยบายการปรับปรุง (3) ชี้แจงจุดยืนของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ส่งเสริมการรับรู้ทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และส่งเสริมและเสริมสร้างระบบการจัดการธุรกิจและระบบควบคุมภายใน (4) เกี่ยวกับ (1) ถึง (3) ข้างต้น สถานะการดำเนินการและผลการตรวจสอบจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2016 (วันศุกร์) รายงานภายหลังจะต้องจัดทำทุก 3 เดือน และจัดทำรายงานตามความจำเป็น
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com