Broker Search
English
Download

Trader

2022-10-19 00:23 Released in Vietnam Vietnam

Lirunex cancels customer profits

I opened a Lirunex trading account and deposited 2000USD and received the bonus according to the exchange's program of 600usd on September 21, 2022. On September 22, 2022, I traded 5 orders with a total of 1.6 lots of GU and took profit 45pip. And on September 26, 2022, I have another 1.8 lot of EU trade, with a new balance of 2700USD, I only take profit at 40pip. I made a withdrawal order on September 28th, the amount of 1315 was processed and according to the terms, my bonus was withdrawn. After that, I continued to trade and on October 4, 2022, I continued to withdraw 1300. But then, the exchange delayed my withdrawal for 1 week and sent me an email telling me to abuse the bonus, hit full margin. With a 2600 equity account trading 1.6lot 40pip, how do I get full margin? I trade profitably and withdraw money, the bonus is withdrawn, what do I abuse the floor's bonus? THE FLOOR AUTOMATICALLY CANCEL MY WITHDRAWAL ORDER. AUTOMATICALLY WITHDRAWING MY 1297USD PROFIT. UNIVERSAL ASSOCIATION OF I HAVE BEEN AWARENESS. LIRUNEX IS A SCAM SCAM. USE BONUS TO ENJOY CUSTOMERS TRANSACTIONS BUT WHEN THE CUSTOMERS TYPE, AGAIN THE CUSTOMERS' PROFITS.

Unable to withdraw

The following is the original recommendation

Lirunex huỷ lợi nhuận của khách hàng

Tôi có mở tài khoản giao dịch tài sàn Lirunex và nạp 2000USD và nhận mức bonus theo chương trình của sàn là 600usd vào ngày 21/09/2022. Ngày 22/09/2022, tôi có giao dịch 5 lệnh với tổng cộng 1.6 lot GU và chốt lời 45pip. Và đến ngày 26/09/2022, tôi có giao dịch tiếp 1.8 lot EU, với mức balance mới là 2700USD, tôi cũng chỉ chốt lời ở mức 40pip. Tôi có làm lệnh rút tiền ngày 28/9 số tiền 1315 thì đã được xử lý và theo điều khoản, tiền bonus của tôi được rút ra. Sau đó, tôi tiếp tục giao dịch và đến ngày 04/10/2022, tôi có tiếp tục làm lệnh rút tiền 1300. Nhưng khi đó, sàn đã trì hoãn lệnh rút của tôi 1 tuần và gửi mail bảo tôi lạm dụng bonus, đánh full margin. Với tài khoản 2600 equity giao dịch 1.6lot 40pip thì tôi full margin kiểu gì ? tôi giao dịch có lời và rút tiền, bonus bị rút ra thì tôi lạm dụng gì đến bonus của sàn. SÀN TỰ ĐỘNG HỦY LỆNH RÚT CỦA TÔI. TỰ ĐỘNG RÚT TIỀN LỜI 1297USD CỦA TÔI. ĐƠN PHƯƠNG GÁN TỘI TÔI ĐÁNH LẠM DỤNG. LIRUNEX LÀ SÀN SCAM LỪA ĐẢO. DÙNG BONUS ĐỂ DỤ KHÁCH GIAO DỊCH NHƯNG KHI KHÁCH ĐÁNH LỜI THÌ LẠI LẤY LẠI PHẦN LỜI CỦA KHÁCH.

Select Country/District
 • Hong Kong

  hk.wikifx.com

 • Taiwan

  tw.wikifx.com

 • United States

  us.wikifx.com

 • South Korea

  kr.wikifx.com

 • United Kingdom

  uk.wikifx.com

 • Japan

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Vietnam

  vn.wikifx.com

 • Australia

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thailand

  th.wikifx.com

 • Cyprus

  cy.wikifx.com

 • Germany

  de.wikifx.com

 • Russia

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • India

  in.wikifx.com

 • France

  fr.wikifx.com

 • Spain

  es.wikifx.com

 • Portugal

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Cambodia

  kh.wikifx.com

 • Italy

  it.wikifx.com

 • South Africa

  za.wikifx.com

 • Turkey

  tr.wikifx.com

 • Netherlands

  nl.wikifx.com

 • United Arab Emirates

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Egypt

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ The content of this website abides with local laws and regulations.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com